NAUDOJIMOSI IR PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. El. parduotuvėje www.miellavynine.lt prekių prekybą organizuoja ir vykdo MB „Miella“ (toliau šiose taisyklėse – MB „Miella“ arba Pardavėjas), juridinio asmens kodas 305744575, buveinės adresas Kauno g. 48, Alytaus k., LT-64101 Alytaus r., tinklalapio adresas www.miellavynine.lt, tel. +370 683 28102, el. paštas: info@miellavynine.lt
1.2. Šios elektroninės parduotuvės pirkimo-pardavimo Sutarties taisyklės ir sąlygos (toliau – taisyklės) yra Šalims (viena Sutarties Šalis – Pardavėjas ir kita Sutarties Šalis – Pirkėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, prekių (arba kitaip vadinamų produktų) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje (interneto tinklalapyje adresu www.miellavynine.lt, toliau – el. parduotuvėje) susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.3. Teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje turi:
1.3.1. veiksnus fizinis asmuo;
1.3.2. juridinis asmuo;
1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas (el. parduotuvėje susikūręs ir turintis paskyrą registruotas vartotojas), el. parduotuvėje pasirinkęs prekes ir pateikęs užsakymą Pardavėjui vykdymui, pažymėdamas laukelį „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“ patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas suprato, taisyklės Pirkėjui yra aiškios ir Pirkėjas visiškai sutinka su taisyklėmis ir privatumo politikoje įtvirtintu jo asmens duomenų tvarkymu.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas sutikimą su pirkimo taisyklėmis, taip pat:
1.5.1. Užtikrina, kad remiantis taisyklių 1.2. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5.2. Pareiškia, kad sutinka, jog  Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie papildytas/pakeistas taisykles Pirkėjas yra informuojamas el. parduotuvėje kiekvieno pirkimo metu ir Pirkėjo informavimas apie taisykles yra užtikrinamas reikalaujant Pirkėjo patvirtinimo, kad su atnaujintomis ir pakeistomis taisyklėmis yra susipažinta ir sutinkama (pažymint laukelį „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir išreiškė savo sutikimą.
1.5.3. Įsipareigoja nurodyti Pardavėjui savo tikslius kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį), kuriais Pardavėjas ar prekes pristatantis kurjeris gali susisiekti su Pirkėju (informuoti apie užsakymo būseną ir jos pokyčius, kurjerio atvykimą ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius įvykius, pokyčius, Pardavėjo ir/ar kurjerio veiksmus ir pan.).
1.6. Pirkėjas negali atlikti prekių pirkimo el. parduotuvėje, jei jis nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi.
1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra  besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis. Pirkėjo suformuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus, laikoma, kad Pardavėjas sudarė visas sąlygas ir ėmėsi visų nuo Pardavėjo priklausančių veiksmų, kad Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje susipažintų su šiomis taisyklėmis.
1.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta, el. parduotuvės tinklalapyje viešai paskelbta Privatumo politika, kuri yra laikoma galiojančiu pirkimo-pardavimo sutarties priedu ir kurią Pardavėjas turi teisę keisti ir atnaujinti taip kaip nurodyta Sutarties p. 1.5.2. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka. Privatumo politika yra pasiekiama tinklalapyje adresu www.mielalvynine.lt
1.9. Užsakant Prekes ar paslaugas, užsakymo nustatymuose Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu. Visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą ir duomenų tikslumą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
1.10. El. parduotuvės dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra Pardavėjo nuosavybė.
1.11. Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo užsakymą iš el. parduotuvės tais atvejais, kai Pirkėjas el. parduotuvėje atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose draudžiamus veiksmus arba pažeidžia šias Taisykles ir toks pažeidimas yra esminis. Esminiu Taisyklių pažeidimu Pardavėjas laiko atvejus, kai:
1.11.1. Pirkėjas ne mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 mėnesius nepriima užsakytų prekių, t.y. Pirkėjo nurodytoje pristatymo vietoje pristatymo metu nebūna Pirkėjo ar kito prekes priimti teisę turinčio asmens;
1.11.2. Pirkėjas 2 ar daugiau kartų Pardavėjo darbuotojų arba prekes pristatančių kurjerių atžvilgiu elgiasi nepagarbiai, naudoja fizinį ar psichologinį smurtą;
1.11.3. Pirkėjas, priimdamas prekes (alkoholinius gėrimus, ir kt.), kurias Pardavėjas gali perduoti tik tam tikro amžiaus sulaukusiam asmeniui, pateikia suklastotą arba kitam asmeniui priklausantį asmens dokumentą; Taip pat, kai Pirkėjas atsiimdamas prekes yra neblaivaus stovio;
1.11.4. Kitais atvejais, kai Pirkėjas savo veiksmais šiurkščiai ir iš esmės pažeidžia šias Taisykles.
1.12. Taisyklių 1.11 punkte nurodytais atvejais Pirkėjas visada (tiek po pirmojo, tiek po paskesnių pažeidimų, jei užsakymas/paskyra iš el. parduotuvės nepašalinama po vieno pažeidimo atvejo) yra informuojamas užsakyme/paskyroje nurodytu el. paštu apie padarytą pažeidimą ir turi teisę pateikti paaiškinimus. Jei Pirkėjo užsakymą/paskyrą el. parduotuvėje nusprendžiama panaikinti, Pirkėjas apie tokį Pardavėjo sprendimą yra informuojamas paskyroje nurodytu el. paštu prieš 10 dienų iki paskyros panaikinimo.

2. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkėjui susikūrus užsakymą/paskyrą el. parduotuvėje ir/ar suformavus prekių krepšelį ir pateikus jį vykdyti, t. y. suformavus Užsakymą Pardavėjui spaudžiant mygtuką „Pereiti prie apmokėjimo“ ir atlikus visus tolesnius žingsnius, įskaitant Užsakymo prekių krepšelio patvirtinimą ir Užsakymo apmokėjimą, Pardavėjui ir Pirkėjui šios Taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra privalomos abiem šalims. Pirkimo- pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas susikuria užsakymą/paskyrą elektroninėje parduotuvėje ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia Užsakymą vykdyti Pardavėjui, paspaudęs mygtuką „apmokėti“ ar kitą panašų nedviprasmiško turinio mygtuką, kuriuo aiškiai išreiškiama Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas prekes ir apmokėti Užsakymą, t. y. sumokėti už prekes ir Pardavėjo suteikiamas paslaugas (pavyzdžiui, užsakymo pakavimo paslaugas, užsakymo pristatymo paslaugas ir kt., jei tokios paslaugos siūlomos el. parduotuvėje ir jų pavadinimas bei kaina aiškiai nurodomi Pirkėjui formuojant užsakymą).
2.2. Pirkėjas, pateikęs užsakymą el. parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus šiose taisyklėse ar teisės aktuose nustatytas išimtis (pavyzdžiui, kai užsakymas yra atšaukiamas, prekių atsisakoma ir kt.).
2.3. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsakyti ir nesukuriant vartotojo paskyros, o suformuojant užsakymą/paskyrą, t.y. perkant kaip svečiui. Vartotojo duomenys saugomis tik tiek, kiek yra reikalinga užsakymui įvykdyti remiantis šiomis pirkimo taisyklėmis. Užsakymas sukuriamas atliekant veiksmus, išsirenkant norimas prekes ar paslaugas, patvirtinant sutikimą su šiomis taisyklėmis, privatumo politika ir nurodant galiojančius Pirkėjo kontaktinius duomenis – elektroninio pašto adresą ir telefono numerį bei pasinaudodamas el. parduotuvės sistemoje esančiomis funkcijomis (veiksmais) patvirtinant šių kontaktinių duomenų veikimą).

3. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai
3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais. Prekių pakavimo mokestis ir prekių pristatymo mokestis  į kainą nėra įskaičiuotas ir Pirkėjui aiškiai nurodomas atskirai, nebent el. parduotuvėje aiškiai nurodyta kitaip.
3.2. Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai):
3.2.1. Prekių užsakymo metu, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) minučių nuo prekių užsakymo momento, kuris įvyksta kai Pirkėjas patvirtina prekių krepšelį ir išsirenka tinkamą apmokėjimo būdą paspausdamas mygtuką „Apmokėti“. Pirkėjas už prekes turi atsiskaityti per 10 (dešimt) minučių nuo prekių užsakymo momento, tačiau ne vėliau, nei iki 16:30 val., Pirkėjui nespėjus atsiskaityti nurodytais terminais, užsakymo pristatymo laiko rezervacija yra atšaukiama.
Išankstinis apmokėjimas už prekes vykdomas internetu, pasirinkus atsiskaitymą per el. bankininkystę arba mokėjimo kortele jei kliento turima mokėjimo kortelė, jos tipas leidžia atsiskaityti už internetu užsakytas prekes. Atsiskaitymo metu Pirkėjas nukreipiamas į el. parduotuvėje įdiegtas mokėjimo platformas.
3.2.2. bankiniu mokėjimo pavedimu pagal Pardavėjoišrašytą PVM sąskaitą –faktūrą(šis atsiskaitymo būdas taikomas tik prekes įsigyjantiems juridiniams asmenims). ;
3.2.3. kitais el. parduotuvėje įdiegtais ar nurodytais atsiskaitymo būdais.
3.2.4. Pirkėjas yra informuotas ir sutinka, kad jokiais atvejais perkant el.parduotuvėje už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais negalima. Tiek prekes pristatant Kurjeriui, tiek Užsakymą atsiimant parduotuvėje Užsakymas turi būti apmokėtas iš anksto (išskyrus 3.2.2 punkte nurodytą atvejį, kai prekes įsigyja juridinis asmuo) per el. parduotuvės sistemą.
3.3. Pirkėjui už prekes atsiskaitant iš anksto užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti sekančią darbo dieną tik po to, kai Pardavėjas gavo atitinkamą Pirkėjo atlikto mokėjimo už prekes bei jų pristatymą patvirtinimą iš banko, kurio elektroninės bankininkystės sistema pasinaudojo Pirkėjas atsiskaitymo metu arba iš mokėjimų operatoriaus, kuris aptarnavo Pirkėjo mokėjimo kortelę arba pirkėjui pateikus įrodymą apie atliktą mokėjimą (įrodymą Pardavėjui galima pateikti el. paštu info@miellavynine.lt ). Prekių ir jų pristatymo kainos yra apskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Kai prekes įsigyja juridinis asmuo (ir atsiskaito pagal sąskaitą faktūrą pagal Sutarties p. 3.2.2.), jo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti sekančią darbo dieną.
3.4. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 10 (dešimt) minučių nuo užsakymo pateikimo momento.
3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo paskyros duomenyse nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.
 
4. Prekių pristatymas
4.1. El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.
4.2. Prekės gali būti pristatytos tokiais būdais:
4.2.1. Per Kurjerius – trečiąsias šalis, šiuo atveju kurjeris – trečioji šalis, pristatymo paslaugos teikėjas yra „DPD“ prekiniu ženklu veikianti bendrovė UAB „DPD Lietuva“, kuriam Pardavėjas turi teisę atskleisti Pirkėjo duomenis ir Užsakymo duomenis, o Pirkėjas sutinka dėl būtinų užsakymui įvykdyti duomenų naudojimo atskleidimo trečiajai šaliai: pirkėjo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, užsakymo pristatymo adresą ir užsakymo krepšelio duomenis ir/ar užsakymą atsiimančio asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį bei suteikia teisę Pardavėjui atskleisti, o Kurjeriui naudotis šiais duomenimis kai Užsakymo įvykdymo užtikrinimui reikia Pardavėjui ar Kurjeriui susisiekti šiais kontaktiniais duomenimis su Pirkėju ar jo įgaliotu užsakymą atsiimančiu asmeniu ir pristatyti į nurodytą adresą. Pirkėjas, sutikdamas su taisyklėmis, be kita ko, sutinka, kad be „DPD“ gali būti bet kuri kita trečioji šalis, su kuria Pardavėjas turi sudaręs pristatymo paslaugų sutartį, o apie Kurjerio pasikeitimą atskirai informuoti Pardavėjas neprivalo.

4.2.1.1. UAB „DPD Lietuva“ siekdama kad prekių pristatymas atitiktų LR galiojančius teisės aktus bei siekiant įsitikinti, kad alkoholiniai gėrimai pristatomi asmenis turintiems 20 metų ir daugiau, gali pateikti pasirašytti Pirkįjui reikalingus dokumentus, nurodant Pirkėjo amžių, ar gimimo datą, kuriuos Pirkėjas privalo atskleisti. Neatskleidus reikiamų duomenų Prekių pristatymas gali būti atšauktas, o Pirkėjas padengia prekių [ristatymo išlaidas.
4.2.2. Pirkėjui prekes atsiimant Pardavėjo atsiėmimo punkte vienu iš parduotuvių adresu, kurį pasirinko Pirkėjas Užsakymo metu, parduotuvės darbo laiku.
4.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis įskaitant PVM, kuris Pirkėjui yra parodomas prekių užsakymo metu. Pardavėjas gali nustatyti ir kitokį laikiną ar nuolatinį prekių pristatymo mokestį (pavyzdžiui netaikyti mokesčio perkant už tam tikrą pinigų sumą ar tam tikrais laikotarpiais ir pan.). Toks mokestis Pirkėjui yra parodomas ir aiškiai paskelbiamas iki Pirkėjui atliekant prekių Užsakymą ir iki apmokant Užsakymą.
4.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi išsirinkti ir užsisakyti prekių el. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma aiškiai nurodoma el. parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis. Pardavėjas apie nustatytą minimalią pirkinių krepšelio sumą ir jos dydį informuoja el. parduotuvėje ir užsakymo formoje.
4.5. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi. Itin retais ir išimtiniais atvejais (dėl nelaimingo atsitikimo, nenugalimos jėgos ir kt., kurio metu netikėtai sunaikinami ar sugadinami užsakytų prekių likučiai ir pan.) jei Pardavėjas negali sukomplektuoti užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas imasi toliau nurodomų veiksmųL:
4.5.1. pirma, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju telefonu ir informuoja apie prekių trūkumą. Pirkėjas informuojamas apie savo teises (1) gauti kitas užsakymu įsigytas prekes, kurias Pardavėjas gali pristatyti, o trūkstamų prekių kainą susigrąžinti; (2) atsisakyti visų ar dalies prekių, kurias Pardavėjas gali pristatyti,  pristatymo ir atgauti sumokėtą šių prekių kainą ir pristatymo mokestį; (3) į užsakymą įtraukti kitą, Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis (rūšimi, kaina ir pan.) panašesnę prekę;
4.5.2. antra, jei su Pirkėju iš karto nepavyksta susisiekti telefonu, 4.5.1 punkte nurodyta informacija yra pateikiama Pirkėjo elektroniniu paštu; Pirkėjas papildomai informuojamas, per kokį laiką jis turėtų atsakyti į laišką arba su Pardavėju susisiekti telefonu, kad užsakymas būtų pristatytas Pirkėjo pasirinktu laiku;
4.5.3. trečia, Pardavėjas, nesulaukęs Pirkėjo atsakymo į 4.5.2 punkte nurodytą elektroninį laišką, pristato likusias užsakymo prekes (jei užsakyme buvo kitų, Pardavėjo turimų, prekių) Pirkėjo pasirinktu laiku ir papildomai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu apie tai, kad Pardavėjas Pirkėjui grąžins nepristatytų prekių kainą, o taip pat tai, kad Pirkėjas, jei pageidauja, turi teisę grąžinti ir kitas (visas ar dalį) užsakymo prekes šių Taisyklių 6 dalyje („Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“) nustatyta tvarka.  
4.6. Jeigu Pirkėjo pasirinktos panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.
4.7. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Kurjeriui Užsakymo siuntos pristatymo metu, grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
4.8. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) šių taisyklių skyriuje „Prekių ar Užsakymo atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
4.9. Tais atvejais, kai Pardavėjas nepristato visų ar dalies užsakymo prekių, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu ar vėliau Pirkėjo grąžintas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.10. Kai juridinis asmuo už prekes apmoka po jų pristatymo (Sutarties p. 3.2.2 punkte numatytu atveju ir sąlygomis), juridinis asmuo privalo apmokėti už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias juridinis asmuo dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Juridinio asmens už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai bei pristatymo mokestis grąžinami į juridinio asmens sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.11. Pirkėjo užsakytos prekės, kurias jis pasirinko atsiimti pats, pristatomos užsakyme nurodytu atsiėmimo punkto adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto pristatymo laiko intervalu įsipareigoja prekes priimti pats ir atsiliepti savo Paskyroje nurodytu telefono numeriu, kuriuo gali skambinti Pardavėjas ar Kurjeris norėdamas suderinti Užsakymo įvykdymo detales, tikslų laiką ir kt. Pardavėjas apie galėjimą atsiimti prekę atsiėmimo vietoje (Parduotuvėje, atsiėmimo punkte), informuoja Pirkėją telefonu (trumpąja SMS žinute arba skambučiu) ir el. paštu. Jei Pirkėjas neatsiima Prekės ir, Pardavėjui ar Kurjeriui susiekus Pirkėjo nurodytu telefonu ir el. paštu, neduoda kitų nurodymų dėl Prekės perdavimo, arba Pardavėjui nepavyksta susiekti su Pirkėju ilgiau nei 2 (dvi) darbo dienas, laikoma, kad Užsakymas atšaukiamas, t.y. pirkimo – pardavimo sutartis nutraukiama. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties pasibaigimo dienos.
4.12. Tuo atveju, kai Pirkėjo el. parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar Pirkėjo prekes atsiimti įpareigotas asmuo Pirkėjo pasirinktu Užsakymo pristatymo metu] nerandamas nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui (alkoholinius gėrimus – asmeniui, ne jaunesniam nei 20 metų blaiviam asmeniui).
4.13. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas pateikdamas užsakymą nurodė neteisingą adresą, Užsakymo pristatymui nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, neatsiima prekių, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis (užsakant alkoholinius gėrimus – jaunesnis nei 20 metų), pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias taisykles)), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami (išskyrus prekių pristatymo mokestį). Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas.
4.14. Pardavėjas išsiunčia prekes Pirkėjui sekančią darbo dieną po jo užsakymo suformavimo ir apmokėjimo. Itin išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (stichinių oro sąlygų, autoįvykio ar kito nelaimingo atsitikimo, dėl kurio Pardavėjas ar jo atstovai nėra atsakingi). Tokiu atveju Pardavėjas ar Kurjeris įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju telefonu ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 20 val. pirmadieniais – šeštadieniais, o sekmadieniais – ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. (Pardavėjas turi teisę pateikti pristatymo laiko intervalus ir trumpesnėmis, nei nurodyta, valandomis), Pirkėjo pasirinkto pristatymo laiko intervalu Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).
4.15. Pirkėjo pasirinkto pristatymo laiko intervalo metu Pirkėjo nurodytu telefono numeriu Pardavėjo atstovas (kurjeris) Paskambina ar išsiunčia trumpąją SMS žinutę, informuodamas, kad prekės bus pristatytos. Jei, atvykus Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas ar kitas pagal šių Taisyklių 4.12 punktą prekes priimti turintis teisę asmuo nerandamas Užsakymo pristatymui nurodytu adresu, kurjeris bando susisiekti su Pirkėju ar Pirkėjo nurodytu Užsakymą atsiimančiu asmeniu jo nurodytu telefono numeriu. Jei su Pirkėju ar Pirkėjo nurodytu Užsakymą atsiimančiu asmeniu susisiekti nurodytu telefono numeriu nepavyksta, prekės nėra pristatomos, o pinigų grąžinimo ir mokesčio už pristatymą klausimai yra sprendžiami 4.13 punkte nustatyta tvarka.
4.16. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.17. Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar Užsakymą atsiimantis asmuo turi kartu su Pardavėju arba Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Prekių pristatymo metu nesant galimybės patikrinti pristatytų prekių, Pirkėjas prekes patikrina kiek įmanoma greičiau po jų pristatymo.
4.18. Tais atvejais, kai Pirkėjas pastebi, jog Užsakymo siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame Užsakymo siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente. Jei prekių trūkumai (kokybės, kiekio, asortimento ir kt.) yra nustatomi po prekių priėmimo, Pirkėjas turi apie prekių trūkumus informuoti Pardavėją el. paštu info@miellavynine.lt . Prekių keitimo, grąžinimo sąlygos yra pateiktos taisyklių 6 dalyje.
4.19. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.
4.20. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų juridiniam asmeniui įsigyti alkoholinių gėrimų.
4.21. Alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 4.14 punkte nurodytomis dienomis ir laikais, iš kurių tinkamą Pristatymo dieną ir Pristatymo laiko intervalą pasirenka Pirkėjas elektroninės parduotuvės sistemoje atlikdamas Užsakymą.
4.22.  Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punkte įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems ir jaunesniems nei 20 metų asmenims. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo Užsakyme nurodytu adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo Užsakyme nurodytu adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo ar kito prekes pagal šias taisykles turinčio teisę priimti asmens neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui ar kitam asmeniui  neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.13 punkte. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.13 punkte.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
5.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo atspalviu gali nežymiai neatitikti realaus prekių atspalvio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose dokumentuose.
5.4. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
 
6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (taip pat pakeisti įsigytas prekes kitomis, išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu nuo užsakymo pateikimo momento ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos arba:
6.1.1.  jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę;
6.1.2.  jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį.
6.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti el.  parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (taip pat pakeisti įsigytas prekes kitomis, išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos), Pirkėjas turi per šio skirsnio 6.1 punkte nurodytą terminą pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą (prekių pakeitimą) elektroniniu paštu, adresu  info@miellavynine.lt , laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties (prašymas pakeisti prekes).
6.3. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti atsisakomas ar keičiamas prekes Pardavėjui adresu Kauno g. 48, Alytaus kaimas, Alytaus rajonas LT64101, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
6.4. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, banderolės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maiželį, popierių).  Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas turi pateikti jos įsigijimo dokumentą.
6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių grąžinimą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Jei Pirkėjas grąžina prekę arba įrodymus apie jos išsiuntimą pateikia vėliau nei po 14 dienų po prekių atsisakymo, pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui grąžinami nedelsiant. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes.
6.7. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui. Pirkėjas užpildo Pardavėjo atstovo pateiktą prekių grąžinimo dokumentą.
6.8. Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y.  fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
6.9. Taisyklių 6 skirsnio 6.8. punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties arba pakeisti prekes, kai sutartis sudaryta dėl:
6.9.1.  greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
6.9.2.  supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
6.9.3.  prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
6.9.4.  alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
6.9.5.  sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
6.9.6.  taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
6.10. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.11. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas prekes analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Tinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekės keičiamos šio skirsnio 6.1 - 6.5, 6.8 punktuose nustatyta tvarka.
6.12. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje numatytas teises.
6.13. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui šio skirsnio 6.2 punkte nurodytu būdu. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą nedelsdamas elektroniniu paštu patvirtins Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
6.14. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita preke, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, ir prekės kaina jos užsakymo ir keitimo momentu skiriasi, taikoma Pirkėjui palankesnės kaina.
6.15. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą. Šiame punkte nurodytu atveju už prekę sumokėta kaina Pirkėjui grąžinama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie grąžinamą prekę, tačiau ne anksčiau, nei prekės perdavimo Pardavėjui dieną arba Pirkėjui pateikus įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip (nekokybiškos prekės negrąžinti ir pan.).
6.16. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui.
6.17. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, prekių pristatymo metu, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
6.18. Pirkėjui grąžinus tinkamos ar netinkamos kokybes prekes ir aiškiai nurodžius, kad nereikalauja grąžinti pinigų, pinigai panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui el.  parduotuvėje kito apsipirkimo metu.

7. Ginčų nagrinėjimas
7.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.2. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu el. parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, o Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus vartotojo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.
7.3. Vartotojas į Pardavėją kreipiasi el. paštu info@miellavynine.lt , o per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. dėl ne maisto prekių kokybės - į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), dėl maisto produktų kokybės - į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, interneto svetainė www.vmvt.lt). Taip pat vartotojas gali užpildyti prašymo formą elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje (EGS) http://ec.europa.eu/odr/.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@miellavynine.lt ir/ar telefonu +370 683 28102.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Pirkėjas turi teisę bet kada panaikinti savo registraciją el. parduotuvėje.
8.5. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.6. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.